Thứ hai, 23-04-2018  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

Thông báo nâng cấp HTKK 3.8.2 đáp ứng yêu cầu nộp quyết toán thuế năm 2017

I.      Nâng cấp HTKK phiên bản 3.8.2:

Để đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa; Công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế; Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính Phủ về việc quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết; Tờ trình Bộ số 3109/TTr-TCT ngày 09/05/2016 của Tổng cục Thuế về việc kết nối dữ liệu từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tới Cơ quan Thuế, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.8.2, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.2, ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.2, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.4, Ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS)   phiên bản 2.8 . Để triển khai đồng bộ, Tổng cục Thuế thông báo triển khai nâng cấp các ứng dụng trên, cụ thể như sau:

Đường dẫn tải về HTKK 3.8.2 :  

http://ihtkkresource.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt_resource/resources/iHTKK/HTKK.rar

Hướng dẫn sử dụng Hỗ trợ kê khai thuế:

http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp

Đường dẫn tải về Itaxviewer phiên bản mới nhất:

http://ihtkkresource.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt_resource/resources/iHTKK/iTaxViewer.rar

Đường dẫn tải về tài liệu hướng dẫn sử dụng Dịch vụ thuế điện tử (Etax):

http://ihtkkresource.gdt.gov.vn/etax_resource/resources/TaiLieu/ETAX_Huong_dan_su_dung_danh_cho_NNT.docx

II.      Nâng cấp bản sửa các điều kiện ràng buộc:

Sau khi triển khai các ứng dụng kê khai đáp ứng Thông tư số 133/2016/TT-BTC phát sinh một số yêu cầu sửa điều kiện ràng buộc khi kê khai, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp để sửa các ràng buộc trên ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.8.2, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.2, ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.2. Để triển khai đồng bộ, Cục CNTT - Tổng cục Thuế thông báo cập nhật các ứng dụng trên, cụ thể như sau:

Tổng cục cập nhật ứng dụng iHTKK trên hệ thống website http://kekhaithue.gdt.gov.vn , ứng dụng eTax trên hệ thống http:// thuedientu.gdt.gov.vn , ứng dụng HTKK từ 21 h ngày 26/3/2018 đến trước 22h00 ngày 26/3/2018.

1.      Nội dung nâng cấp

- Báo cáo tài chính theo Thông tư 133/2016/TT-BTC (Mẫu B01a-DNN và B01b- DNN).

 Bảng cân đối tài khoản:

+ Tài khoản 334 – Phải trả người lao động: có số dư bên Có và có thể có số dư bên Nợ

+ Tài khoản 4112 - Thặng dư vốn cổ phần: có số dư bên Có và có thể có số dư bên Nợ

- Báo cáo tài chính theo Thông tư 133/2016/TT-BTC (Mẫu B01a- DNN, Mẫu B01b-DNN, Mẫu B01-DNNKLT).

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp :

+ Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT (MS03): Nhập >=0

+ Các khoản dự phòng (MS04): Nhập âm dương

+ Chi phí lãi vay (MS07): Nhập >=0

- Báo cáo tài chính theo Thông tư 133/2016/TT-BTC (Mẫu số B01a-DNN + B01b-DNN + B01-KLT)

Báo cáo tình hình tài chính: Chỉ tiêu “Thặng dư vốn cổ phần”: Cho phép nhập số âm, dương.

+ Mẫu B01a-DNN: Mã số 412

+ Mẫu B01b-DNN: Mã số 512

+ Mẫu B0 – KLT: Mã số 412

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Phương pháp trực tiếp đáp ứng Thông tư số 49/2014/TT-NHNN (Báo cáo năm và báo cáo hợp nhất)

         + Chỉ tiêu 03 (Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được) và chỉ tiêu 05 (Thu nhập khác): cho phép nhập âm dương.
HD thủ tục chữ ký số
0222 6279 745
Kỹ thuật chũ ký số
0222 3826 260
iVAN - Bảo hiểm xã hội
0222 3825 354
PM kế toán - HĐ Điện tử
0903 414 808
Quảng cáo