Thứ hai, 23-04-2018  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.5

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai ( HTKK) phiên bản 3.4.5 đáp ứng yêu cầu cập nhật ngày bắt đầu sử dụngbiên lai phí, lệ phí theo Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước

Hãy nhấn vào đường dẫn sau để tải về HTKK 3.4.5, thực hiện sao lưu dữ liệu từ HTKK cũ, gỡ bỏ HTKK cũ, giải nén HTKK 3.4.5 vừa tải về, chạy setup để cài đặt HTKK 3.4.5

http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp

HD thủ tục chữ ký số
0222 6279 745
Kỹ thuật chũ ký số
0222 3826 260
iVAN - Bảo hiểm xã hội
0222 3825 354
PM kế toán - HĐ Điện tử
0903 414 808
Quảng cáo