Thứ tư, 25-04-2018  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

Thủ tục hóa đơn - Ấn chỉ thuế

Quyết định hành chính của doanh nghiệp V/v áp dụng hình thức hóa đơn tự in
Nhấn nút download để tải file mẫu về

T hông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2010 /TT-BTC ngày 28/9/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NÐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Nghị định qui định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ qui định về hoá đơn bán hàng hóa , cung ứng dịch vụ
HD thủ tục chữ ký số
0222 6279 745
Kỹ thuật chũ ký số
0222 3826 260
iVAN - Bảo hiểm xã hội
0222 3825 354
PM kế toán - HĐ Điện tử
0903 414 808
Quảng cáo