Thứ hai, 23-04-2018  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

Chính sách thuế

Tên văn bản

Luật Quản lý thuế

Ký hiệu văn bản

78/2006/QH11

Loại văn bản

Luật

Ngày ký

12/12/2006

Hiện trạng 

Có hiệu lực

Ngày hiệu lực

01/07/2007

Ngày hết hiệu lực

 

Ngày đăng Công báo

 

Công báo số

 

Nguồn

Văn phòng Quốc hội

Lĩnh vực

Thuế

Người ký

Nguyễn Phú Trọng

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Sửa đổi Thông tư số 127/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính về mẫu tờ khai và hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003, hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 32/2007/TT-BTC NGÀY 9 THÁNG 4 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2003/NĐ-CP NGÀY 10/12/2003, NGHỊ ĐỊNH SỐ 148/2004/NĐ-CP NGÀY 23/7/2004 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 156/2005/NĐ-CP NGÀY 15/12/2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 
HD thủ tục chữ ký số
0222 6279 745
Kỹ thuật chũ ký số
0222 3826 260
iVAN - Bảo hiểm xã hội
0222 3825 354
PM kế toán - HĐ Điện tử
0903 414 808
Quảng cáo