Thứ hai, 23-04-2018  Đăng nhập  |   Liên hệ
Liên kết website

Chính sách thuế

Quyết định Số: 21/2011/QĐ-TTg ngày 06/04/2011 của Thủ tướng Chính phủ V ề việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011
Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 của Chính phủ về trợ giúp và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ
Nhấn nút download để tải Thông tư và các mẫu tờ khai, bảng kê, bản cam kết
Thông tư Số: 129 /2008/TT- BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ tài chính V/v Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ

Thông tư Số: 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
Luật công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006 do Quốc hội khóa 11 ban hành

Nghị định của Chính phủ số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Nghị định qui định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và d ịch vụ chứng thực chữ ký số
Luật này quy định về giao dịch điện tử
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7   Next page
HD thủ tục chữ ký số
0222 6279 745
Kỹ thuật chũ ký số
0222 3826 260
iVAN - Bảo hiểm xã hội
0222 3825 354
PM kế toán - HĐ Điện tử
0903 414 808
Quảng cáo